Telerau Gwefan a Gwarchod Data

Content:

Drafftiwyd y cytundeb hwn yn Saesneg. Os yw’r Cytundeb hwn yn cael ei gyfieithu i unrhyw iaith arall, y testun Saesneg fydd yn sefyll.

Gweithredir y wefan http://etw.bangor.ac.uk (y “Wefan) gan Brifysgol Bangor (rhif elusen gofrestredig 1141565) o Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG (y “Brifysgol”) (“Bangor, neu “Ni”).

Mae'r wefan hon yn rhoi mynediad at gronfa ddata a ddatblygwyd gan Fangor (y 'Gronfa Ddata'). Mae'r telerau ac amodau hyn ('Telerau') yn nodi eich hawliau a'ch rhwymedigaeth wrth ddefnyddio'r Wefan. Trwy ddefnyddio'r Wefan a Chronfa Ddata gysylltiedig, rydych yn cytuno i gadw at y Telerau a'r rhybudd casglu data hyn.

1. Cysylltiadau

1.1     Efallai y bydd y Wefan hon yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill a all fod o ddiddordeb ichi. Gweithredir a rheolir gwefannau o'r fath gan drydydd parti ac nid yw eu cynnwys yn awgrymu ein bod Ni yn cadarnhau neu gymeradwyo'r deunyddiau ar safle trydydd parti o'r fath.

1.2     Sylwer bod y Telerau hyn yn cyfeirio'n unig at y Wefan ac ni fwriedir iddynt fod yn berthnasol i wefannau cwmnïau eraill y gallwn ddarparu cysylltiadau iddynt. Nid ydym yn gyfrifol am delerau neu ddulliau gweithredu'r gwefannau eraill hynny o ran preifatrwydd. Dylech sicrhau eich bod yn gwirio telerau a pholisïau’r gwefannau eraill hynny ar breifatrwydd os penderfynwch eu defnyddio.

1.3     Nid ydym yn rhoi unrhyw sicrwydd nad oes firysau yn y Wefan ac/neu gronfa ddata. Argymhellir yn gryf eich bod yn gwirio am firysau o'r fath cyn i chi lawrlwytho'r Wefan neu ei chynnwys.

2. Defnydd

2.1     Mae'r Wefan a'r Gronfa Ddata gysylltiedig i'w defnyddio i ddibenion an-fasnachol.

2.2     Yn amodol ar gymalau 2.3 a 3.4 caniateir i chi ddefnyddio a rhannu'r wybodaeth ar y Wefan hon a'r Gronfa Ddata gysylltiedig ar gyfer eich defnydd personol a dibenion ymchwil gan sicrhau y rhoddir cydnabyddiaeth briodol i Ni.

2.3     Ni chaniateir i chi addasu, ychwanegu at, ad-drefnu neu rannu cynnwys neu fframwaith y Gronfa Ddata neu sefydlu cronfeydd data'n deillio ohoni.

2.4     Rydych yn cytuno na fyddwch yn:

(a)    defnyddio'r Wefan i ddibenion anghyfreithlon ac y byddwch yn parchu holl gyfreithiau a rheoliadau perthnasol.

(b)   defnyddio'r Wefan mewn ffordd a all niweidio ei pherfformiad, llygru'r cynnwys neu leihau gallu'r Wefan i weithredu drwodd a thro.

(c)    peryglu diogelwch y Wefan neu geisio cael mynediad at fannau wedi'u diogelu neu at wybodaeth sensitif.

(d)   defnyddio'r Wefan i dramgwyddo, difenwi neu sarhau unrhyw un yn hiliol.

3. Hawliau Eiddo Deallusol

3.1     Mae'r Gronfa Ddata'n cynnwys gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd ac sydd wedi ei threfnu ar ffurf cronfa ddata er hwyluso mynediad ati.  Bydd defnyddwyr y Gronfa Ddata'n gallu mynd at wybodaeth ar ddirnadaeth teithwyr Ewropeaidd ynghylch ardaloedd yng Nghymru a'r rhesymau pam mae teithwyr yn dewis ymweld â hwy.

3.2     Bydd golwg a theimlad y Wefan yn parhau i fod yn eiddo i'r Brifysgol.

3.3     Ni fydd unrhyw beth yn y Telerau hyn yn rhoi hawliau i Chi o ran hawliau eiddo deallusol Bangor, yn cynnwys nodau masnach, enwau masnachu neu fel arall, ond heb fod yn gyfyngedig i'r rhain.

3.4     Gall peth gwybodaeth, delweddau neu gysylltiadau a gynhwysir yn y Wefan hon fod yn eiddo deallusol trydydd parti gan ddod dan delerau ac amodau ar wahân y bydd angen i Chi gydymffurfio â hwy.  Nid yw Bangor yn ceisio cynnig unrhyw drwyddedau i unrhyw ddeunydd y mae gan drydydd parti hawlfraint drosto.

4. Cyfyngu ar atebolrwydd

4.1     Nid ydym yn rhoi sicrwydd y bydd y Wefan ac/neu'r Gronfa Ddata ar gael 24x7x365.

4.2     Darperir y Gronfa Ddata a'r Wefan "fel ag y maent" ac nid ydym yn rhoi unrhyw sicrwydd ynghylch cywirdeb, natur gyfoes, perfformiad, cyflawnder neu addasrwydd y wybodaeth a'r deunyddiau a geir neu a gynigir ar y Wefan ac/neu'r Gronfa Ddata ar gyfer unrhyw ddiben neilltuol.

4.3     Ni fydd y naill Barti na'r llall nac unrhyw drydydd parti a fu'n ymwneud â chreu, cynhyrchu neu ddarparu'r Gronfa Ddata ac/neu'r Wefan yn gyfrifol am unrhyw ddifrod uniongyrchol neu anuniongyrchol yn deillio o ddefnyddio'r Gronfa Ddata ac/neu'r Wefan, neu o anallu i'w defnyddio.

4.4     Nid yw Bangor yn sicrhau y gellir mynd at y Gronfa Ddata yn hwylus gyda phob caledwedd neu feddalwedd.

4.5     Mae cynnwys tudalennau'r Wefan a'r Gronfa Ddata hyn er gwybodaeth a defnydd cyffredinol yn unig i Chi a gall newid yn ddirybudd.

4.6     Rydych yn cydnabod y gall y cyfryw wybodaeth a deunyddiau gynnwys gwallau neu gamgymeriadau ac rydym yn ymwrthod yn llwyr ag atebolrwydd dros unrhyw gyfryw wallau neu gamgymeriadau i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith.

4.7     Ni fyddwn yn atebol am unrhyw iawndal neu gosbau anuniongyrchol, cysylltiedig, canlyniadol, penodedig, arbennig neu gosbedigaethol i Chi yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, golli busnes, refeniw neu elw neu fel arall o ganlyniad i ddefnyddio'r Wefan ac/neu unrhyw ddata o'r Gronfa Ddata.

4.8     Nid oes dim yn y Telerau hyn yn eithrio nac yn cyfyngu atebolrwydd am farwolaeth, anaf personol neu gamliwiad twyllodrus.

4.9     Cyfyngir atebolrwydd uchaf Bangor dan y cytundeb hwn i £1000.

5. Cyffredinol

5.1     Rheolir y Telerau hyn gan ddeddfau Lloegr a Chymru a byddant yn dod dan awdurdodaeth anghyfyngedig Llysoedd Cymru a Lloegr.

5.2     Ni fernir bod methiant y naill Barti neu’r llall i weithredu neu orfodi unrhyw hawliau a roddir iddo gan y Telerau hyn yn hepgor unrhyw hawl neu weithrediad o'r fath fel ag i atal gweithredu neu orfodi'r hawl hwnnw neu unrhyw hawl arall ar unrhyw adeg neu adegau dilynol.

5.3     Os bydd unrhyw lys neu gorff gweinyddol cymwys yn gweld bod unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau hyn yn annilys neu'n anorfodadwy yn gyfan neu'n rhannol, ni fydd y cyfryw annilysrwydd neu anorfodadwyedd yn effeithio ar ran arall y ddarpariaeth neu ddarpariaethau eraill y Telerau hyn, a fydd yn parhau mewn grym ac effaith lawn.

 6. Polisi Preifatrwydd a Gwarchod Data

6.1     Mae’r Brifysgol yn Rheolwr Data Cofrestredig yn unol â’r diffiniad a geir yn Neddf Gwarchod Data 1998. Bydd unrhyw fanylion personol a gesglir drwy’r Wefan hon ac a roddir gennych Chi yn cael eu prosesu yn unol â’r Ddeddf, ac ni chânt eu defnyddio ond at y diben neu’r dibenion a nodir ar y Wefan.

6.2     Eiddo Prifysgol Bangor yw’r wybodaeth a gesglir ar y Wefan hon. Ni fyddwn yn gwerthu, rhannu na rhentu’r wybodaeth hon i eraill trwy ddulliau sy’n wahanol i’r hyn a nodir yn y Polisi hwn neu fel y nodir yn y man casglu ar y Wefan.

6.3     Rydym yn casglu amryw o fanylion personol pan fyddwch yn llenwi unrhyw ffurflenni cofrestru a 'cysylltu â ni' (megis enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost etc.).

6.4     Gallwn drefnu cynadleddau neu ddigwyddiadau eraill yn gysylltiedig â'r Gronfa Ddata, neu wybodaeth y mae'n eu cynnwys, gyda CAWCS, Prifysgol Abertawe a'r AHRC.   Gall partneriaid eraill mewn digwyddiadau gynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyfnewidfa Lên Cymru, Amgueddfa Ceredigion, Amgueddfa Abertawe ac Amgueddfa Gwynedd.  Rhowch wybod i ni os dymunwch i ni gysylltu â chi ynghylch digwyddiadau o'r fath.  Efallai y bydd angen i ni rannu eich data personol gyda phartïon eraill o'r fath er mwyn gweinyddu'r digwyddiad(au). Yn ôl yr hyn a ddewiswch, byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost neu’r post, ar y ffôn neu drwy SMS fel y byddwch yn derbyn y wybodaeth yn ymwneud â'r digwyddiad ac/neu Cronfa Ddata. Gellwch ddewis peidio â derbyn gwybodaeth ar unrhyw adeg drwy gysylltu â Chynorthwywr Ymchwil y project "Teithwyr Ewropeaidd yng Nghymru", neu drwy anfon e-bost at europetowales@bangor.ac.uk neu ffonio 01970 631021.

6.5     Ffeiliau testun bychan yw cwcis sy’n cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur gan wefannau yr ydych yn ymweld â nhw. Cânt eu defnyddio’n helaeth er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchnogion y safle. Wrth ddefnyddio'r wefan rydych yn cytuno y cawn osod cwcis ar eich dyfais. Ar hyn o bryd gall y cwcis gynnwys eich dewisiadau o ran iaith, a gwybodaeth am y tudalennau yr ydych yn ymweld â hwy yn y wefan.  Fodd bynnag, caiff yr holl ddata ar ddefnydd eu cyd-grynhoi, ac nid ydynt yn dangos gweithgareddau unrhyw unigolyn na chyfrifiadur penodol. Rydym yn defnyddio cwcis yn unig i ddarparu’r gwasanaeth ar-lein gorau i ddefnyddwyr.  Mae ein data dadansoddol yn cynnwys gwybodaeth am eich cyfrifiadur, yn cynnwys eich cyfeiriad PRh, y math o borwr sydd gennych, enw eich parth, amseroedd cyrchu a chyfeiriadau gwefannau y cyfeiriwch atynt. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn gweithredu'r gwasanaeth, i gynnal ansawdd y gwasanaeth, ac i ddarparu ystadegau cyffredinol yn ymwneud â defnyddio'r wefan.

6.6     Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ddarparu’r gwasanaethau a nodir ar ein gwefan, a hefyd at ddibenion gweinyddol/ ystadegol. Ni throsglwyddir y wybodaeth a rowch trwy’r Wefan i drydydd parti heb fod gennym eich caniatâd i wneud hynny.

6.7     Efallai y bydd yn ofynnol inni rannu eich gwybodaeth yn ôl yr angen, er mwyn cydymffurfio â gorchymyn llys, neu i gydweithredu â swyddogion o’r Llywodraeth neu o asiantaethau eraill sy’n gweithredu'r gyfraith.

6.8     Mae’r Brifysgol yn diogelu eich gwybodaeth bersonol rhag i bartïon heb awdurdod ei chyrchu, ei defnyddio neu ei datgelu.

7. Cywiro/ Diweddaru Gwybodaeth Bersonol

7.1     Os bydd unrhyw ran o’ch gwybodaeth bersonol yn newid, neu os byddwch eisiau rhoi’r gorau i dderbyn gwasanaethau neu wybodaeth Bangor, byddwn yn cywiro, diweddaru neu ddileu eich gwybodaeth bersonol. Gellir gwneud hyn drwy gysylltu â Chynorthwywr Ymchwil y project "Teithwyr Ewropeaidd yng Nghymru", neu drwy anfon e-bost at europetowales@bangor.ac.uk neu ffonio 01970 631021.

 8. Ceisiadau Mynediad gan Wrthrych y Data

8.1     I wneud cais am fynediad at wybodaeth sydd gennym amdanoch, cysylltwch â Phennaeth Cydymffurfio'r Brifysgol yn Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG, ffôn (01248) 382413 neu e-bost:  gwenan.hine@bangor.ac.uk

 9. Hysbysu am Newidiadau i’n Polisi Preifatrwydd

9.1     Efallai y diwygir y Telerau hyn o bryd i’w gilydd. Os gwnawn unrhyw newidiadau o bwys, byddwn yn eich hysbysu trwy osod hysbysiad amlwg ar y wefan. Gofalwch eich bod yn darllen y Polisi sydd mewn grym ar yr adeg rydych yn defnyddio'r wefan.

-diwedd-